سکوت آسمان

روح را صحبت نا جنس عذابیست الـــــــــــــــــــــــیم ... !!!

» مهارت دستان تو ... :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» ای شاهرگ هستی من ... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» در سمت تو.... :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» مادر پَـــــــــــــــــــــــر ... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چه محال زیبایی ... :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» من نمی توانم ... :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» آنگاه که چشم می بندم ... :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آدمیزاد طومار بلند انتظار است ... :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به نام عشق ... :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» هوای شهر ... :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» دنیای کوچک من :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» ساده اما صمیمی ... :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» این جا برای از تو نوشتن هوا کم است ... !!! :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» من نه معصومم . نه فرزند معصوم و هردم ... :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» من میزبان گم کرده ام ... !!! :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» حرف خودمونی ... :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» بوی بد گناه ... :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» امشب فقط همین ... !!! :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» ... اول برای تذکر ... و اگه فرصت شد (!!!) تامل ... :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» سلام مهربون بنده پرورم ! :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» دعوتنامه ها به دست همه رسیده است ... :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» این جا هوا سرد نیست ... :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» دلم تنگ است ... :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» چشم هایم تار می بیند ... :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» امشب در آسمان سکوتی محض بر پاست ... :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» روزی مخالف تقویم ... :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» باران می بارد ... :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» به من آموختن ... :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» روزگاری چنان بالهایم ... :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» امروز وقتی مسیر همیشگی را ... :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مهربان من بعد از چندی ... :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هرچند یک پرنده ی بی بال و پر نبود ... :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فاطمیه که میاید زخم دلم دوباره سر باز میکند ... :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای تو ... :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» از طوفانی که ... :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» راه بسی طولانی و ... :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سر نوشت ... :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دلم میخواهد ... :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بر گزیده ای از سخنان جبران خلیل جبران :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩


Design By : Night Skin