گزیده ای از سخنان جبران خلیل جبران

نامه های عاشقانه ی یک پیامبر

* نیروی الهی هر آنچه را که هست آفرید ودر هر موجودی فریاد زندگی را نهاد . نمیتوان این فریاد را که در تمنای دیدار خداوند است ،نادیده بگیری ، باید به این جست وجو کمک ،ودر زندگی شرکتکنی .                                                                     تنهایی از ویژگی های آدمی است ،اما برای کسی که میخواهد گوش بسپارد ، فریاد زندگی آنجاست ، در هر گوشه .

*اشخاصی که به اجبار می کوشند جالب باشند ، بیش تر از همیشه نفرت انگیز میشوند .

*اگر بتوانم در قلب یک انسان ، گوشه ای تازه را به او بنمایانم ، بیهوده نزیسته ام .

*شعور یک گیاه ، در وسط زمستان ؛ از تابستان گذشته نمی آید ، از بهاری می آید که فرامیرسد.گیاه به روزهای رفته نمی اندیشد ، به روزهایی می اندیشدکه میاید .                                         اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواه آمد ، چرا ما -انسان ها- باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آنچه می خواهیم ، دست یابیم .

*  هیچ کس به تنهایی نمی تواند از زیبایی ای که درک میکند ، لذت ببرد !

/ 0 نظر / 14 بازدید